Algemene Voorwaarden Pastificio Da Lory

 

De Algemene Voorwaarden Pastificio Da LoryPastificio Da Lory (hierna ook: “de Voorwaarden”) regelen de relatie tussen de klant en Pastificio Da Lory.

Door de website en/of webshop te gebruiken, en of een reservatie te plaatsen en/of over te gaan tot de
aankoop van artikelen uit het online assortiment van Pastificio Da Lory, neemt de klant kennis van
onderstaande algemene voorwaarden en aanvaardt ook de toepassing daarvan.
De Algemene Voorwaarden vqn Pastificio Da Lory, ter kennis gebracht aan elke klant en door hem/haar aanvaard
ten laatste bij de aanvraag van het Pastificio Da Lory-profiel, blijven onverminderd van toepassing, inclusief de
wijzigingen die daaraan eventueel worden doorgevoerd.
Indien de klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen
vermeld in de Algemene Voorwaarden van Pastificio Da Lory, is een verder gebruik van de website en/of webshop
onmogelijk.

Identiteit Verkoper:
Pastificio Da Lory BV, met maatschappelijke zetel te B-2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 52, BTW-BE
0685.731.305, RPR Antwerpen B).

Klantendienst:
Pastificio Da Lory BV, met vestigingseenheid te B-2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui52.
Tel.: 03/3242737
E-mail: info@dalory.be

Definities:
De klant: De klant is de natuurlijke persoon die een DaLory-profiel door middel van de daarvoor
voorziene identificatiemiddelen aanvraagt of gebruikt. De klant is meerderjarig en handelt steeds in
de hoedanigheid van consument. Een niet-consument of een minderjarige kan in geen geval klant
worden of zijn.
Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-
, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Algemene voorwaarden:

1. Pastificio Da Lory webshop:
Via de Pastificio Da Lory webshop kan de klant artikelen uit het aangeboden online assortiment van
Pastificio Da Lory aan een winkelwagen toevoegen en overgaan tot de aankoop/reservatie ervan. Na het
finaliseren van de aankoop/reservatie zal Pastificio Da Lory instaan voor het zorgvuldig verzamelen/bereiden van de

gereserveerde artikelen en ze, binnen het afgesproken tijdslot met de klant, aan huis leveren
bij de klant of de klant dient binnen vooropgestelde tijd af te halen.

2. Aanbod en assortiment:
Het aangeboden assortiment is niet bestemd voor een commercieel of beroepsmatig gebruik
en wordt uitsluitend geleverd op het door de klant opgegeven adres in België of afgehaald in de Pastificio Da Lory winkel op aangegeven adres.
Het assortiment dat beschikbaar wordt gesteld via de website geldt zolang de voorraad
strekt en kan op elk moment door Pastificio Da Lory worden gewijzigd.
Alle medegedeelde gewichten op de website van Pastificio Da Lory zijn circa-gewichten die een
betaling op voorhand dienen mogelijk te maken. De leveranciers van Pastificio Da Lory garanderen
echter dat het effectieve gewicht van het product nooit minder dan 90% van het circa-
gewicht zal bedragen. Indien het werkelijke gewicht meer dan het circa-gewicht blijkt, dan
hoeft de klant niet bij te betalen. Indien het werkelijke gewicht echter toch minder dan 90%
blijkt te zijn dan het vooropgestelde circa-gewicht, zal er door Pastificio Da Lory een terugbetaling
gebeuren o.b.v. de volgende berekening:
De terugbetaling = (vooropgesteld circa-gewicht minus reëel gewicht) te
vermenigvuldigen met de gemiddelde kiloprijs van het betreffende product.
Pastificio Da Lory bepaalt geheel vrij of een artikel uit het online-assortiment al dan niet kan worden
aangeboden op het door de klant gekozen adres.
Afbeeldingen op de website, in de app of op eender welke andere drager zijn illustratief
bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden artikel horen
en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel
uit de omschrijving door Pastificio Da Lory van het te koop aangeboden artikel. Bij twijfel of mogelijke
dubbelzinnige interpretatie, richt de klant zich tot de Klantendienst om zich correct te
informeren.
Pastificio Da Lory is niet aansprakelijk voor materiële fouten, kennelijke zet- of drukfouten.

3. Reserveren:
Een artikel dat aan de winkelwagen is toegevoegd, is pas gereserveerd wanneer het online
reservatieproces is gefinaliseerd. Artikelen die reeds in de winkelwagen zitten, kunnen
bijgevolg niet-beschikbaar worden voor de klant wegens niet-voorradig zolang de reservatie
niet is doorgestuurd.
Een reservatie doorsturen kan tot 17u00 voor de gekozen leveringsdag in functie van de
beschikbare capaciteit. De klant ontvangt een e-mail waarin de reservatie, leveringsdatum en
leveringslocatie wordt bevestigd. In de e-mail is ook een overzicht terug te vinden van de
gereserveerde artikelen en een geschat totaalbedrag (zie punt 4 prijzen).

4. Prijzen:
Alle prijzen zijn inclusief btw vermeld.
De prijs van een artikel wordt vastgepind op het ogenblik van reservatie.

5. Levering:
Pastificio Da Lory doet haar uiterste best om de door de klant gereserveerde artikelen tijdig te
verzamelen/bereiden in functie van de beschikbare voorraad.
Pastificio Da Lory behoudt zich het recht voor pas na betaling van 100% van het totaalbedrag bij de
klant te leveren. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.
Pastificio Da Lory levert voorlopig enkel in Ekeren. Pastificio Da Lory bezorgt op het adres dat de klant in zijn registratie, of bij
zijn bestelling op onze website als leveringsadres heeft opgegeven.
De klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het
door hem opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, is de
klant in gebreke m.b.t. acceptatie en blijft de klant gehouden tot volledige betaling van de
bestelling/levering.
Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst
worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren, dit uitsluitend op risico van de
klant.
De verantwoordelijkheid van Pastificio Da Lory inzake wettelijke bewaartemperatuur en bijgevolg ook
de versheid van de goederen stopt op het moment van de eerste aanbieding.
De goederen zijn verpakt in geïsoleerde verpakkingen voor transport. In de verpakking
worden koelelementen toegevoegd zodat de goederen uitstekend gekoeld zijn tijdens dit
transport. Door deze speciaal ontwikkelde koelverpakkingen heeft het pakket geen gekoeld
transport nodig. Pastificio Da Lory bezorgt de gerechten in eco-vriendelijke containers geschikt voor voeding naar de klant,
waardoor de hygiëne en veiligheid van de goederen tijdens transport gewaarborgd zijn.
De klant dient bij ontvangst van de goederen de levering te controleren op eventuele schade
of onregelmatigheden. In voorkomend geval dient dit vermeld te worden op de levernota
van de transporteur, bij gebreke waaraan de levering geacht te zijn gebeurd, vrij van schade
en onregelmatigheden.
Indien de goederen niet kunnen afgeleverd worden op het door de klant opgegeven adres,
behoudt Pastificio Da Lory het recht om de verkoopsovereenkomst van rechtswege te beëindigen,
onverminderd haar andere rechten. De klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht.
Eventuele bijkomende transportkosten vallen ten laste van de klant.

6. Eigendomsvoorbehoud:
Pastificio Da Lory behoudt de volle eigendom van de verkochte goederen tot de klant al zijn
verplichtingen heeft voldaan.

7. Betalen:
De klant betaalt de bestelling onmiddellijk na afronding ervan via de online-betaalsystemen.

8. Herroepingsrecht:
De klant heeft het recht om zijn bestelling zonder motivering te herroepen binnen 14
kalenderdagen na het leveren van de bestelling.

Het herroepingsrecht heeft geen uitwerking op verse producten, goederen met een beperkte
houdbaarheidsdatum, gebruikte goederen of goederen waarvan de waarborgzegel werd
gebroken.
Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen dient de klant een schriftelijke en
ondubbelzinnige verklaring over te maken van de beslissing om de overeenkomst te
herroepen. Dit kan de klant doen aan de hand van volgend contactformulier:

De klant draagt de kosten voor het terugsturen van de goederen en de kosten die werden
gemaakt door Pastificio Da Lory tot op het moment van herroeping.

9. Aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van Pastificio Da Lory kan niet ingeroepen worden bij het niet-naleven van haar
verplichtingen in geval van toevallige omstandigheden of overmacht.
Onder overmacht wordt onder meer begrepen (niet-limitatieve opsomming): nationale of
lokale noodsituaties, daden van nalatigheid van de overheid, acties van werknemers
(waaronder staking en lock-outs), bugs in software, storingen in het communicatienetwerk
en handelingen of nalatigheden (die buiten de redelijke controle-macht van Pastificio Da Lory vallen)
van derden, zoals bijvoorbeeld een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een
laattijdige levering aan de klant als gevolg).
De gehele aansprakelijkheid van Pastificio Da Lory beperkt zich uitsluitend tot de eventuele
rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van
de goederen, met een maximum van 250€.
Pastificio Da Lory kan nooit aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld
genotschade, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdverlies of elke
andere vorm van onrechtstreekse schade die niet kon voorzien worden op het moment van
de plaatsing van de bestelling bij Pastificio Da Lory.

10. Verzendingskost:
Het te betalen bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde artikelen, vermeerderd met
een verzendingskost. Deze verzendingskost wordt steeds duidelijk en transparant
meegedeeld aan de klant voor hij zijn reservatie afrondt.

11. Weigering reservatie:
Reservaties kunnen geweigerd worden in de volgende, niet limitatief opgesomde, gevallen:
– wanneer vermoed wordt dat de reservatie geplaatst werd voor professionele doeleinden
of commercieel gebruik.
– wanneer een vermoeden bestaat dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf door
te verkopen. Dit vermoeden kan worden afgeleid uit de vaststelling van een abnormale
hoeveelheid gereserveerde artikelen.
– wanneer een ernstig vermoeden bestaat van misbruik of kwade trouw door de klant.
– bij overmacht.
– in geval van herhaaldelijk niet mogelijk zijn van de overdracht door toedoen van de klant.
In dat geval behoudt Pastificio Da Lory zich eveneens het recht voor het profiel van de klant te
blokkeren en/of andere maatregelen te nemen teneinde haar rechten te vrijwaren.

12. Garantie:
De klant heeft enkel recht op compensatie bij rechtsgeldig verklaring van de tegenclaim.
– Wettelijke garantie:
Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen onmiddellijk, zijnde
binnen 24u, te worden meegedeeld aan Pastificio Da Lory. Voor verse artikelen en
diepvriesartikelen moeten klachten op het ogenblik van de eerste aanbieding worden
geformuleerd. De klant geniet de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor
gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt bij eerste
aanbieding. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige
goed. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is,
buiten verhouding zou zijn voor Pastificio Da Lory of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant,
dan verbindt Pastificio Da Lory er zich toe om de klant een passende prijsvermindering toe te staan
of, bij ernstige niet-conformiteit, de koopovereenkomst te ontbinden en de gehele prijs
terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant.
– Commerciële garantie:
Op sommige artikelen wordt een commerciële garantie verleend. De commerciële
garantie laat de wettelijke garantie onverlet. De waarborgtermijn van de commerciële
garantie vangt aan samen met de waarborgtermijn van de wettelijke garantie, tenzij
anders is bepaald. Gedetailleerde informatie over de commerciële garantie is per artikel
terug te vinden op de website van Pastificio Da Lory of te verkrijgen via de Klantendienst.
– Uitsluitingen:
Niet-conformiteit ontstaan als een gevolg van een ongeluk, een verergering van de
toestand door nalatigheid, een valpartij, het gebruik van het artikel in strijd met het doel
en de bestemming waarvoor het werd ontworpen, het niet-naleven van de
gebruiksinstructies of handleiding, het doen van aanpassingen of wijzigingen aan het
toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud of abnormaal,
commercieel, beroepsmatig, foutief of oneigenlijk gebruik, zal niet kunnen worden
geremedieerd aan de hand van de wettelijke of commerciële garantie. Garantie geldt
evenmin voor normale slijtage. Garantie wordt evenmin verleend na tussenkomst door
een niet door Pastificio Da Lory aangewezen derde. De klant moet voor gebruik steeds zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing en/of montagehandleiding doornemen.
– Fabrieksgarantie:

Naast de wettelijke garantie of de eventuele commerciële garantie van Pastificio Da Lory, geldt
voor bepaalde artikelen eveneens een Fabrieksgarantie verleend door de producent en
meegeleverd in de verpakking. Voor de uitoefening van deze garantie, dient de klant aan
de door de fabrikant gestelde voorwaarden te voldoen en zich rechtstreeks te wenden
tot de producent.

13. Website- en appgebruik:
De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig
ander medium waarmee Pastificio Da Lory haar diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. De
klant tevens bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen
van informatie.
De klant aanvaardt dat Pastificio Da Lory niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van
hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico’s.
Pastificio Da Lory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via
links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de
website/app van Pastificio Da Lory houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of
erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid
van de klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere
programma’s of dergelijke die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur.

14. Geldigheid, wijziging van de Voorwaarden, toepasselijk recht:
– Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden Pastificio Da Lory nietig, ongeldig, niet
afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd
van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden Pastificio Da Lory als gevolg van
de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende
wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de
oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert.
– Pastificio Da Lory behoudt zich ten allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende
algemene voorwaarden aan te brengen. Geen enkele reservatie kan worden geplaatst
dan na kennisname en aanvaarding door de klant van onderhavige Algemene
Voorwaarden.
– de contractuele relatie tussen partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch Recht.
Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
– De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De rechtbanken van het
Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn territoriaal bevoegd om
kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen partijen.

15. Vragen of klachten:
De klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de Klantendienst terecht
door een ticket/bericht aan te maken  en te versturen via de website. De klant draagt de bewijslast van zijn klacht.
Wanneer de klant niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van de Klantendienst,
dienen partijen het geschil eerst trachten op te lossen door toepassing van Bemiddeling bij
door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar.
Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij op het totale openstaande bedrag
in hoofdsom eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de
verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 100€.

16. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: Het gebruik van de websites of app van
Pastificio Da Lory, de reservatie, levering en betaling van een artikel, alsook het zich beroepen op de

rechten en diensten die voortvloeien uit voormelde Algemene Voorwaarden, vereisen de
inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant.
De klant verbindt zich ertoe de Klantendienst tijdig op de hoogte te brengen van elke
wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens
teneinde Pastificio Da Lory toe te staan een correcte dienstverlening te bieden.
De bescherming van de persoonsgegevens van de klant is uitermate belangrijk voor Pastificio Da Lory,
waardoor Pastificio Da Lory de maximale inspanning zal doen om deze gegevens zo maximaal mogelijk
te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de klant te
waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming
van persoonsgegevens.
Pastificio Da Lory kan aan de klant direct marketing-berichten versturen via (elektronische) post
teneinde aan de klant diensten en artikelen voor te stellen en hem/haar op de hoogte te
brengen van nieuws binnen Pastificio Da Lory en haar leveranciers.
De Privacyverklaring is online te raadplegen of kan worden opgevraagd via de Klantendienst.